Všeobecné smluvní podmínky

1. Pořadatel účastníkovi poskytne veškeré vybavení potřebné pro absolvování teoretické i praktické části kurzu.

2. Za závazné přihlášení na kurz se považuje odeslání Závazné přihlášky na kurz (dále jen „Přihláška“) pořadateli kurzu přes webový formulář umístěný v detailu kurzu na www.perfect-academy.cz a včasné a řádné zaplacení rezervačního poplatku na účet pořadatele uvedený v platebních pokynech. Splněním těchto podmínek vzniká mezi oběma účastníky smlouva o poskytnutí služby (kurzu) ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Pořadatel účastníkovi potvrdí přijetí přihlášky a zašle platební pokyny pro úhradu rezervačního poplatku. Účastník se zavazuje zaplatit rezervační poplatek do 3 dnů od data přijetí platebních pokynů. Za úhradu rezervačního poplatku je považován okamžik připsání příslušné částky na sjednaný účet pořadatele. Pokud bude rezervační poplatek připsán na účet pořadatele později než do sjednané lhůty 3 dnů, je považována přihláška za závaznou jen tehdy, pokud to výslovně pořadatel účastníkovi písemně potvrdí (např. e-mailovou zprávou).

4. Pořadatel garantuje účastníkovi místo na kurzu po obdržení přihlášky a připsání platby ve výši rezervačního poplatku na jeho bankovní účet.

5. Rezervační poplatek lze zaplatit buď českých korunách nebo v eurech

6. V případě, že dojde ke zrušení účasti na kurzu v daném termínu ze strany účastníka, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení rezervačního poplatku. 

7. V případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany pořadatele, zašle pořadatel rezervační poplatek v celé výši zpět účastníkovi na účet, ze kterého byla platba odeslána.

8. Rozdílovou částku mezi cenou kurzu a rezervačním poplatkem se účastník zavazuje zaplatit hotově v den a na místě konání kurzu. Doplatek bude uhrazen ve stejné měně, jako byl zaplacen rezervační poplatek. Pokud nebude doplatek před zahájením kurzu uhrazen v souladu s tímto bodem, je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi účast na kurzu a vzniká mu nárok na stornopoplatek ve výši 100 % z rezervačního poplatku.

9. V případě, že dojde k ukončení účasti na kurzu ze strany účastníka v době, kdy kurz již probíhá, nebo probíhá následná online výuka, nevzniká účastníkovi nárok na kompenzaci finanční částky odpovídající nevyčerpané části kurzu.

10. Účastník bere na vědomí, že zajištěním ubytování ze strany pořadatele se rozumí rezervace pokoje v dohodnutém ubytovacím zařízení. Platbu za ubytování si hradí účastník sám a je povinen si ověřit podmínky a finální dostupnost ubytování.

11. Účastník akceptuje nabídku pořadatele v plném rozsahu.

Poučení o právu SPOTŘEBITELE na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem (podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

1.  Právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb (kurzu) uzavřené se společností Perfect Academy s.r.o., Haškova 1714/7, Hradec Králové 500 02, IČO: 07394365 nebo Perfect Institut s.r.o., Haškova 1714/7, Hradec Králové 500 02, IČO: 07694628  (dále jen „SMLOUVA“)

  • Máte právo odstoupit od SMLOUVY bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od SMLOUVY musíte o svém odstoupení od SMLOUVY informovat Perfect Academy s.r.o., Haškova 1714/7, Hradec Králové 500 02, IČO: 07394365 nebo Perfect Institut s.r.o., Haškova 1714/7, Hradec Králové 500 02, IČO: 07694628 na e-mail: info@perfect-academy.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).
  • Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od SMLOUVY umístěný na naší webové stránce, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od SMLOUVY, postačuje odeslat odstoupení od SMLOUVY před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od SMLOUVY, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od SMLOUVY, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pokud jste nám udělili souhlas s tím, že služba může být poskytnuta již během 14-denní lhůty stanovené pro odstoupení od SMLOUVY, zaniká vaše právo na odstoupení od SMLOUVY.
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/-a.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: info@perfect-academy.cz